Läjet

Här är jag född och här bor jag kvar.

Jag har ett stort engagemang i hembygden, i dess traditioner historia och kulturspråk.

Detta har resulterat i ett flertal sånger "pau Läjesboa" det lokala kulturspråket i Läjet.

.Here I was born, and here I still reside.

I have a strong commitment to my hometown, its traditions, history, and cultural language.

This has resulted in several songs "pau Läjesboa," the local cultural language in Läjet.

Läjet är en glittrande pärla på Västkusten.

Läjets historia börjar med att den danske kungen Kristian IV 1596 gav lov till nio

fiskare att bygga hus ”pau Leyet”.

Här har funnits bosatta mycket längre än så. Det finns fornlämningar från järnålder, bronsålder och stenålder, men vi kan med säkerhet säga att Läjet som fiskeläge är 420 år gammalt.

Innan hamnen byggdes 1913-1922 gick strandlinjen ut med västra delen av Strandbackavägen.

Under mitten och slutet av 1900 talet utvecklades samhället till ett av de största fiskelägena i Sverige. 

Än i dag finns yrkesfisket kvar som en stor del i hamnverksamheten.

På 1800-talet blevfiskebåtarna större och från 1870-80 talet var det flera båtarsom var däckade. De större båtarna låg för ankar innanförSwarte o Rödskär. Det var en bra ankringsplats för västligavindar, men inte för sydliga.

Efter att Läjets förstahamn blev klar 1879 låg båtarna innanför piren.

Men någon vidare riktighamn blev det inte. 1884 förstördes 5 båtar vid västlig storm.

Efter detta vågade intefiskarna ha sina båtar i den nya hamnen, utan fortsatte att liggainnanför skären. Dit rodde de med mindre ekor som låg i ”viken”vilket inte var lätt alla gånger. Vid julstormen 1902 fick hamnennådastöten, och 1906 anordnades en namninsamling i Läjet omangelägenheten av att en ny hamn byggdes.

104 Läjesbor skrev under.

1913 brådskade det medatt den nya hamnen skulle börja byggas då tre fiskare omkom i eneka på väg från fiskebåten vid skären.

Nytt hamninlopp och nyahamnpirar anlades 1964-67. Då gavs även möjlighet till att byggasmåbåtshamnen. Den var klar 1973.


Fisket i Läjet 2021bestod av 18 fiskebåtar varav 12 trålare. 2023 finns ett 10 talkvar.

Trålarna fiskar ihuvudsak lajrhommer (havskräfta). Minsta maskan i trålen får vara90 mm ”pau stãlpen”och vara försedd med rist ellerselekteringspanel, så småfisken kan gå ur.

Mindre båtar fiskarmed bur eller garn. Garnens minsta maska 80 mm ”pau stälpen”.

Garnfisket gerplattfisk. Hummer och ”krabbakyber” har flykthål på 75 mm förkrabba och 60 mm för hummer.

Hummer får endastfiskas med bur mellan 1:a måndagen efter 20 sept till nov förfritidsfiskare och dec för yrkesfiskare. Yrkesfiskaren har 40 burar/båt , fritidsfiskare 6/man.

Lajrhommerkyber 800/ 1man eller 1400 / 2 man.

Sfpo Sveriges FiskaresProducent Organisation har tagit fram MSC certifiering tillsammansmed yrkesfiskare. Kräfor som fiskats i Kattegatt och Skagerack medbottentrål lever upp till bestämmelser och kan spåras hela vägentill fångstplats och båt.

Samtliga kräftfiskarei Läjet har skrivit på och bedriver Marine Stewardship Councilfiske .


I Läjet (Träslövsläge)lever ett kulturspråk kvar bland ett 100 tal invånare.

Språket användsfortfarande som talspråk mellan dessa individer.

"Läjet is a sparkling pearl on the West Coast.

The history of Läjet began when the Danish king Christian IV gave permission in 1596 for nine fishermen to build houses "pau Leyet."

People have been living here for much longer than that. There are ancient remains from the Iron Age, Bronze Age, and Stone Age, but we can safely say that Läjet as a fishing village is 420 years old.

Before the harbor was built from 1913 to 1922, the shoreline extended to the western part of Strandbackavägen.

During the mid and late 1900s, the community developed into one of the largest fishing villages in Sweden.

Even today, commercial fishing remains a significant part of port activity.

In the 1800s, fishing boats became larger, and from the 1870s-1880s, several boats were decked. The larger boats anchored inside Swarte o Rödskär. It was a good anchorage for westerly winds but not for southerly ones.

After Läjet's first harbor was completed in 1879, the boats were docked inside the pier.

But it did not become a proper harbor. In 1884, five boats were destroyed in a western storm.

After this, the fishermen did not dare to keep their boats in the new harbor but continued to stay inside the skerries. They rowed there with smaller rowboats, which was not easy at all times. During the Christmas storm of 1902, the harbor suffered a severe blow, and in 1906, a petition was organized in Läjet to address the urgency of building a new harbor.

104 residents of Läjet signed it.

In 1913, the construction of the new harbor had to begin urgently as three fishermen perished in a storm on their way back from the fishing boat near the skerries.

A new harbor entrance and new harbor piers were constructed from 1964 to 1967. This also allowed for the construction of a small boat harbor. It was completed in 1973.

In 2021, the fishing in Läjet consisted of 18 fishing boats, including 12 trawlers. In 2023, there are ten in total.

Trawlers primarily catch Norway lobsters (langoustines). The minimum mesh size in the trawl must be 90 mm "pau stãlpen" and equipped with a grid or selection panel, allowing small fish to escape.

Smaller boats fish with traps or nets. The minimum mesh size for nets is 80 mm "pau stälpen."

Net fishing yields flatfish. Lobsters and "krabbakyber" have escape holes measuring 75 mm for crabs and 60 mm for lobsters.

Lobsters can only be fished with traps from the first Monday after September 20th to November for recreational fishermen and December for commercial fishermen. Commercial fishermen have 40 traps per boat, recreational fishermen have 6 per person.

Norway lobsters yield 800 per person or 1400 for two people.

Sfpo (Sweden's Fishermen's Producer Organization) has developed MSC certification in collaboration with commercial fishermen. Crayfish caught in the Kattegat and Skagerrak with bottom trawling meet regulations and can be traced all the way back to the catch location and boat.

All crayfish fishermen in Läjet have signed up and practice Marine Stewardship Council fishing.

In Läjet (Träslövsläge), a cultural language still exists among around 100 residents.

The language is still used as a spoken language among these individuals.

Das Läjet ist eine glitzernde Perle an der Westküste.

Die Geschichte des Läjets beginnt damit, dass der dänische König Christian IV. im Jahr 1596 neun Fischern erlaubte, Häuser "pau Leyet" zu bauen.

Hier haben bereits viel länger Menschen gelebt. Es gibt Überreste aus der Eisenzeit, der Bronzezeit und der Steinzeit, aber wir können mit Sicherheit sagen, dass das Läjet als Fischerdorf 420 Jahre alt ist.

Bevor der Hafen von 1913-1922 gebaut wurde, erstreckte sich die Küstenlinie bis zum westlichen Teil der Strandbackavägen.

In der Mitte und am Ende des 20. Jahrhunderts entwickelte sich die Gemeinde zu einem der größten Fischerdörfer in Schweden.

Auch heute noch spielt die Fischerei eine große Rolle im Hafenbetrieb.

Im 19. Jahrhundert wurden die Fischereiboote größer, und ab den 1870er und 1880er Jahren wurden mehr Boote mit Deck gebaut. Die größeren Boote ankerten vor Swarte o Rödskär. Es war ein guter Ankerplatz für westliche Winde, aber nicht für südliche.

Nachdem der erste Hafen von Läjet 1879 fertiggestellt wurde, lagen die Boote hinter der Pier. Aber es wurde kein richtiger Hafen. 1884 wurden 5 Boote bei einem westlichen Sturm zerstört.

Nach diesem Vorfall trauten sich die Fischer nicht mehr, ihre Boote im neuen Hafen zu haben, sondern hielten weiterhin vor den Felsen. Dorthin ruderten sie mit kleineren Booten, die in der "Bucht" lagen, was nicht immer einfach war. Bei einem Sturm zu Weihnachten 1902 erhielt der Hafen den letzten Stoß, und 1906 wurde in Läjet eine Unterschriftenaktion zur Dringlichkeit des Baus eines neuen Hafens organisiert.

104 Bewohner von Läjet unterzeichneten.1913 wurde mit dem Bau des neuen Hafens begonnen, da drei Fischer bei einem Unglück auf dem Weg von ihrem Fischerboot zu den Felsen ums Leben kamen.

Ein neuer Hafeneingang und neue Hafenmolen wurden von 1964-67 gebaut. Damit wurde auch die Möglichkeit geschaffen, einen kleinen Bootshafen zu bauen. Dieser war 1973 fertig.

Die Fischerei in Läjet im Jahr 2021 bestand aus 18 Fischerbooten, darunter 12 Trawler. Im Jahr 2023 gibt es 10 davon.

Die Trawler fischen hauptsächlich auf Langusten. Das Mindestmaß im Trawlennetz beträgt 90 mm "pau stãlpen" und muss mit einem Rost oder einer Selektionsklappe versehen sein, damit kleine Fische entweichen können.

Kleinere Boote fischen mit Körben oder Netzen. Die Mindestmaschenweite der Netze beträgt 80 mm "pau stälpen".

Die Netzfischerei bringt Plattfisch ein. Langusten und "Krabbenkrebse" haben Fluchtlöcher von 75 mm für Krabben und 60 mm für Langusten.

Langusten dürfen nur mit Körben zwischen dem ersten Montag nach dem 20. September bis November für Freizeitfischer und im Dezember für Berufsfischer gefischt werden. Berufsfischer dürfen 40 Körbe pro Boot haben, Freizeitfischer 6 pro Person.

Langustenkrebs: 800 pro Person oder 1400 für 2 Personen.

Die Sfpo, die Schwedische Fischerproduzentenorganisation, hat gemeinsam mit den Berufsfischern eine MSC-Zertifizierung für Krebse entwickelt. Krebse, die im Kattegat und Skagerrak mit Bodentrawlern gefischt werden, entsprechen den Bestimmungen und können bis zum Fangort und Boot verfolgt werden.

Alle Krebsfischer in Läjet haben dies unterzeichnet und betreiben Marine Stewardship Council-Fischerei.

In Läjet (Träslövsläge) lebt eine Kultursprache unter etwa 100 Einwohnern weiter.

Diese Sprache wird immer noch als Umgangssprache zwischen diesen Individuen verwendet.

Sase Karlsa Gånnarsa (Maries) Lars läser en berättelse

om en tragisk fiskeresa från 1913, pau Läjesboa.